INTEGRITETSPOLICY

Astrid Sweden AB, org.nr 559210-7170 (”ASTRID Sweden, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som finns på astridsweden.com. Vi strävar efter transparens i vår hantering av besökares och kunders personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy. Nedan hittar du information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till samt hur vi eventuellt delar med oss av uppgifterna. ASTRID Sweden är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.

vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter när du (i) köper mobilskal samt andra varor, (ii) registrerar dig för vårt nyhetsbrev (iii) begär support, samt (iv) använder vår webbplats. Till sådana personuppgifter räknas namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

ändamål, rättslig grund och lagringsperiod

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål, och på de rättsliga grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med ändamålen nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under ”Lagringsperiod”; efter denna period tas dina personuppgifter bort.

KÖP

Ändamålet med behandlingen: När du köper mobilskal och andra varor behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig (se användningsvillkoren). I vårt köpformulär anges vilka uppgifter du behöver lämna åt oss för att kunna genomföra ditt köp.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användningsvillkoren).

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal (inklusive den ettåriga garantiperioden), och tar därefter bort dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller även köp som inte har kunnat genomföras på grund av för lite pengar på ditt konto.

direktmarknadsföring

Ändamålet med behandlingen: När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar. Vår direktmarknadsföring bygger på profilering, vilket innebär att vi anpassar den information som du tar emot från oss baserat på vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din geografiska position, dina tidigare köp, ditt beteende på vår webbplats och/eller ditt tidigare beteende när du har erhållit direktmarknadsföring direkt från oss.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.

Lagringsperiod: Om du tackar nej till eller avslutar prenumerationen på vår marknadsföring (inklusive profilering) kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi tar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter (exempelvis ett giltigt köpeavtal).

SUPPORT

Ändamålet med behandlingen: När du begär support via email behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användningsvillkoren).

Lagringsperiod: Vi tar bort dina uppgifter inom sex månader efter det att det relevanta ärendet har fått en slutgiltig lösning.

utcheckningspåminnelse

Ändamålet med behandlingen: Om du har påbörjat ett köp på vår webbplats och i samband härmed har uppgett din e-postadress men inte genomfört det slutliga steget i köpprocessen, skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till din varukorg i syfte att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt och ditt legitima intresse av att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Lagringsperiod : Vi tar bort dina uppgifter inom en månad från utcheckningspåminnelsen, såvida det inte finns annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter (såsom ett giltigt köpeavtal). Du kan tacka nej till detta genom att kontakta dataprotection@astridsweden.com.

webbplatsanvändning

Ändamålet med behandlingen: När du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att förbättra vår webbplats samt för marknadsföringsändamål.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats samt för återmarknadsföring. Mer information finns i avsnittet ”Cookies”.

Lagringsperiod : Mer information finns i avsnittet ”Cookies”.

förhindra bedrägerier

Ändamålet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att utföra riskanalyser, förhindra bedrägerier och hantera risker.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier och hantera risker.

Lagringsperiod : Vi tar bort alla personuppgifter som använts för det här ändamålet med sex månaders intervall, såvida det inte finns något annat berättigat intresse av att behålla dina uppgifter. Vid köp som har avbrutits i syfte att förhindra bedrägerier kommer vi att ta bort dina personuppgifter två år efter att köpet inte kunde genomföras.

dataanalyser

Ändamålet med behandlingen: Vi analyserar dina personuppgifter i syfte att sammanställa aggregerade spårningsuppgifter (däribland analyser av besökarnas användning av vår webbplats genom att spåra information om exempelvis sidvisningar, trafikflöden, söktermer och klickningar).

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt legitima intresse av att ta fram statistik över tid.

Lagringsperiod : Vi anonymiserar alla spårningsuppgifter om så är tekniskt möjligt. När dina personuppgifter har anonymiserats räknas de inte längre som personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan tacka nej genom att kontakta dataprotection@astridsweden.com.

Lägg märke till att lagringsperioderna ovan inte gäller i den utsträckning ASTRID Sweden är skyldig att spara dina personuppgifter (helt eller delvis) enligt tillämplig tvingande lagstiftning (exempelvis bokföringslagar).

vem delar vi dina personuppgifter med?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna för de syften som nämns ovan har åtkomst till dina personuppgifter. Vi kan behöva tillåta att våra leverantörer får åtkomst till dina personuppgifter när de utför tjänster på uppdrag av oss, främst när de tillhandahåller support och underhåll av IT-system, lagringstjänster samt marknadsföring. All överföring av data utanför EU/EES sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Våra internationella överföringar av personuppgifter (däribland överföringar till leverantörer utanför EU/EES) bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna finns här. Vid överföringar till några av våra leverantörer i USA är mottagaren dessutom certifierad enligt EU-U.S. Privacy Shield som administreras av det amerikanska handelsdepartementets avdelning för internationell handel, International Trade Administration (www.privacyshield.gov).

För närvarande förekommer att vi delar personuppgifter med:

 • Klaviyo i USA för marknadsföring via e-post
 • Google i USA för marknadsföring och kundsupport via email
 • Facebook i USA för marknadsföring
 • Amazon i Irland för molntjänster

Vissa tredjeparts-leverantörer som vi använder oss av, såsom betalningsleverantörer, har sina egna integritetspolicys avseende den information vi är skyldiga att lämna till dem gällande ditt köp. 

För dessa tredjeparts-leverantörer rekommenderar vi att du läser deras egna integritetspolicys så att du kan förstå hur din personliga information hanteras av dessa företag.

Oberoende data controllers med vilka vi delar din personliga information, och som har sin egen integritetspolicy är:

 • Statliga myndigheter (polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter) förutsatt att vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ägnar sig åt allmän godstransport (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betalningslösningar (t.ex. banker och andra leverantörer av betaltjänster).

Kom ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i andra länder som inte tillämpar svensk lagstiftning. Om du således väljer att gå vidare med ett köp som involverar tjänster från en tredjeparts-leverantör, kan din information komma att omfattas av lagarna i den eller de jurisdiktion(er) där tjänsteleverantören har sitt säte.

När du lämnar vår webbplats eller omdirigeras till en tredjepartswebbplats eller tredjeparts-applikation omfattas du inte längre av denna sekretesspolicy eller av vår webbplats användarvillkor.

DINA Rättigheter

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lagstiftning:

 • Rätt till åtkomst: du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På begäran förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter i ett allmänt använt elektroniskt format.
 • Rätt till korrigering: du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
 • Rätt till borttagning (”rätt att bli glömd”): under vissa omständigheter (däribland behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina användaruppgifter. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
 • Rätt att invända: till vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss och som har samband med dina personuppgifter, exempelvis vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätt till begränsning av behandling: du kan under vissa omständigheter begära av oss att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
 • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att erhålla dina personuppgifter (eller att få dina personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Slutligen har du även rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket för närvarande är Datainspektionen.

cookies

Som en del av vår strävan efter att tillhandahålla personligt anpassade tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig. En cookie är den liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och sparas på din hårddisk, och som gör det enklare att få åtkomst till samma sida nästa gång man besöker den. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På det här sättet kan du bestämma varje gång om du vill godkänna användningen av cookies eller ej. Emellertid kan det vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner, och om du väljer att neka cookies kan funktionerna på webbplatsen bli begränsade. Din webbläsare bör innehålla exakta anvisningar som förklarar hur du styr godkännandet av cookies.

Av transparensskäl har vi sammanfattat vilka cookies vi använder på vår webbplats här nedan. Vår webbplats scannas med vårt scanningsverktyg regelbundet för att ha en lista som är så precis som möjligt.

Namn: viewed_cookie_policy
Leverantör: GDPR Cookie Consent
Varaktighet: 365 dagar
Beskrivning: Används för att lagra användarens val av att tillåta användandet av cookies på webbplatsen eller inte. Cookien lagrar ingen personlig data. 

Namn: cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Leverantör: GDPR Cookie Consent
Varaktighet: 365 dagar
Beskrivning: Används för att lagra användarens godkännande av ej nödvändiga cookies. 

Namn: cookielawinfo-checkbox-necessary
Leverantör: GDPR Cookie Consent
Varaktighet: 365 dagar
Beskrivning: Används för att lagra användarens godkännande av nödvändiga cookies. 

Namn: wordpress_test_cookie
Leverantör: WordPress
Varaktighet: ingen
Typ: 1st party

Namn: _ga
Leverantör: Google Analytics
Varaktighet: 2 år
Typ: 1st party
Beskrivning: Används för att identifiera unika användare. 

Namn: _gid
Leverantör: Google Analytics
Varaktighet: 24 timmar
Typ: 1st party
Beskrivning: Används för att identifiera unika användare. 

Namn: _fbp
Leverantör: Facebook
Varaktighet: 90 dagar
Typ: 1st party
Beskrivning: Används för att lagra och spåra besök på webbsidan.

Namn: _hjid
Leverantör: Hotjar
Varaktighet: 365 dagar
Beskrivning: Används för att kvarhålla användarens User ID, som är unikt för den här webbplatsen i webbläsaren. Det säkerställer att Hotjar kan koppla ihop efterföljande besök till samma User ID. 

Namn: _hjAbsoluteSessionInProgress
Leverantör: Hotjar
Varaktighet: 30 min
Beskrivning: Används för att upptäcka användarens första sidvisningssession.

Namn: _hjIncludedInPageviewSample 
Leverantör: Hotjar
Varaktighet: 30 min
Beskrivning: Används för att låta Hotjar veta om en viss besökare ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens gräns för antal sidvisningar.

Namn: _hjIncludedInSessionSample
Leverantör: Hotjar
Varaktighet: 30 min
Beskrivning: Används för att låta Hotjar veta om en viss besökare ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens gräns för antal sessioner.

Namn: _pin_unauth
Leverantör: Pinterest
Varaktighet: 1 dag
Typ: 1st party
Beskrivning: Används för att gruppera användare som inte kan identifieras av Pinterest. 

Namn: KL_FORMS_MODAL
Leverantör: Klaviyo
Varaktighet: 1 år
Beskrivning: Spårar när någon prenumererar (opts-in till ett formulär).

Namn:__kla_id
Leverantör: Klaviyo
Varaktighet: 2 år
Beskrivning: Spårar när någon klickar sig vidare från ett Klaviyo-email till ASTRID Swedens webbsida.

Namn: woocommerce_recently_viewed
Leverantör: Woocommerce
Varaktighet: Session
Beskrivning: Används för att lagra utförda handlingar på webbsidan. 

datasäkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och som skydd mot åtkomst av obehöriga personer. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit omfattar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterställning och åtkomstbegränsningar. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsprinciper och -rutiner i syfte att säkerställa att våra system hålls skyddade och säkra.

kontaktuppgifter

Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss: dataprotection@astridsweden.com.

ändringar i webbplatsens integritetspolicy

Om vi förändrar det sätt på vilket vi hanterar dina personuppgifter eller använder cookies kommer vi omgående att uppdatera webbplatsens integritetspolicy och publicera det uppdaterade meddelandet på webbplatsen.

Senast uppdaterat: 2021-01-31